Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Posted by

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər

tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8, I

kitab, maddə 583; 2001, № 7, maddə 454, № 9, maddə 576, № 12,

maddə 734; 2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8,

maddə 425, № 12, I kitab, maddə 671; 2004, № 1, maddə 1, № 11,

maddə 887, № 12, maddə 980; 2005, № 2, maddə 61, № 8, maddə

688, № 12, maddə 1081; 2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, №

1, maddə 4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə 1053,

№ 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, № 11, maddə 960; 2009,

№ 7, maddə 506; 2011, №1, maddə 14, №7, maddələr 588, 603, №

12, maddə 1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə 652, №

9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2, maddə 91, № 4,

maddə 366, № 11, maddə 1278, № 12, maddələr 1483, 1486, 1495;

2014, № 2, maddələr 94, 98, № 7, maddə 770, № 8, maddə 957, №

10, maddə 1158; Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 28 noyabr

tarixli 1115-IVQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

 

1.1. 102.1.21-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül

işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 102.1.22-ci maddə

əlavə edilsin:

“102.1.22. yerli bank və xarici bankın Azərbaycan

Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə

ödənilən illik faiz gəlirlərinin 500 manatadək olan hissəsi.”;

1.2. 123.1-ci maddədə “əldə edilmişdirsə,” sözlərindən sonra

“bu Məcəllənin 102.1.22-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş güzəşt

nəzərə alınmaqla” sözləri əlavə edilsin;

1.3. 161.1-ci maddədə “hər hansı rüsumlar, vergilər” sözləri “yol

vergisi istisna olmaqla, digər vergilər, rüsumlar” sözləri ilə əvəz

edilsin;

1.4. 162.1-ci maddəyə “ƏDV” sözündən sonra “və yol vergisi”

sözləri əlavə edilsin;

1.5. 185-ci maddə üzrə:

1.5.1. 185.1-ci maddənin birinci cümləsindən “və tütün

məmulatları” sözləri çıxarılsın, həmin cümlədə “aksiz” sözündən sonra

“, yol vergisi” sözləri əlavə edilsin;

1.5.2. 185.2-ci maddənin birinci bəndində “üzən vasitələr”

sözlərindən sonra “, habelə platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik

və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə

salınmış və bərkidilmiş almaz” sözləri, “aksiz” sözündən sonra “, yol

vergisi” sözləri əlavə edilsin;

1.5.3. 185.2-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü bənd

əlavə edilsin:

“İdxal olunan platinə görə vergi tutulan əməliyyat platinin hər

qramı, qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət

məmulatlarına görə – qızılın min çəki vahidindəki miqdarı, emal

 

olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə –

almazın karatıdır.”;

1.6. 188-ci maddə üzrə:

1.6.1. 188.1.1-ci maddədə “və 600 ədəd siqaretin” sözləri “, 600

ədəd siqaretin, 20 qram qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər

məişət məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış

və bərkidilmiş 0,5 karat almazın” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.2. aşağıdakı məzmunda 188.1.5-ci maddə əlavə edilsin:

“188.1.5. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aktivlərində

yerləşdirilmək üçün idxal olunan platin, qızıl və emal olunmuş,

çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, Azərbaycan

Respublikası Dövlət Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilmək üçün

idxal olunan qızıl.”;

1.7. 190-cı maddə üzrə:

1.7.1. 190.1-ci maddənin beşinci bəndinin sonunda nöqtə

işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin maddəyə

aşağıdakı məzmunda altıncı bənd əlavə edilsin:

“- idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər

məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və

bərkidilmiş almaz.”;

1.7.2. 190.2-ci maddəyə “üzən vasitələr” sözlərindən sonra “,

habelə platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət

məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və

bərkidilmiş almaz” sözləri əlavə edilsin;

1.7.3. 190.3.1-ci maddədə “0,8” rəqəmləri “2,0” rəqəmləri ilə,

190.3.2-ci maddədə “0,5” rəqəmləri “2,0” rəqəmləri ilə, 190.3.3-cü

maddədə “0,2” rəqəmləri “6,0” rəqəmləri ilə, 190.3.4-cü maddədə

 

“0,2” rəqəmləri “2,5” rəqəmləri ilə, 190.3.6-cı maddədə “0,08”

rəqəmləri “0,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.7.4. 190.3.7-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“190.3.7. siqarlar, ucları kəsilən siqarlar və siqarilla (nazik

siqarlar) – 1000 ədədinə 10,0 manat;”;

1.7.5. aşağıdakı məzmunda 190.3.8-ci maddə əlavə edilsin:

“190.3.8. tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri –

1000 ədədinə 4,0 manat.”;

1.7.6. 190.4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“190.4. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik

avtomobillərinə, istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu məqsədlər

üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə, habelə idxal olunan

platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları,

emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza

aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilir:

190.4.1. minik avtomobillərinə, istirahət və ya idman üçün

yaxtalara və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə

görə:

 

 Vergitutma obyektinin adı-Minik avtomobilləri:

– mühərrikin həcmi 2000

kubsantimetrədək olduqda 

Aksiz dərəcəsi -Mühərrikin həcminin hər

kubsantimetrinə görə – 0,20

manat 

Vergitutma obyektinin adı– mühərrikin həcmi 3000

kubsantimetrədək olduqda 

Aksiz dərəcəsi -400 manat + mühərrikin

həcminin 2001-3000kubsantimetr hissəsi üçün

hər kubsantimetrə görə – 1,5

manat 

 

Vergitutma obyektinin adı– mühərrikin həcmi 4000

kubsantimetrədək olduqda 

Aksiz dərəcəsi -1900 manat + mühərrikin

həcminin 3001-4000

kubsantimetr hissəsi üçün

hər kubsantimetrə görə – 4

manat 

Vergitutma obyektinin adı– mühərrikin həcmi 5000

kubsantimetrədək olduqda 

Aksiz dərəcəsi -5900 manat + mühərrikin

həcminin 4001-5000

kubsantimetr hissəsi üçün

hər kubsantimetrə görə – 8

manat

 

Vergitutma obyektinin adı– mühərrikin həcmi 5000

kubsantimetrdən çox olduqda 

Aksiz dərəcəsi -13900 manat + mühərrikin

həcminin 5000

kubsantimetrdən çox olan

hissəsi üçün hər

kubsantimetrə görə – 10

manat

 

Vergitutma obyektinin adı-İstirahət və ya idman üçün yaxtalar

və bu məqsədlər üçün nəzərdə

tutulan digər üzən vasitələr 

 

Aksiz dərəcəsi -Mühərrikin həcminin hər

kubsantimetrinə görə – 3

manat 

190.4.2. idxal olunan platinin hər qramına görə – 2,0 manat;

190.4.3. idxal olunan qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və

digər məişət məmulatlarının min çəki vahidindəki miqdarına görə:

190.4.3.1. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 375 (üç yüz

yetmiş beş) olduqda, hər qramına görə – 0,8 manat;

190.4.3.2. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 500 (beş yüz)

olduqda, hər qramına görə – 1,0 manat;

190.4.3.3. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz

səksən beş) olduqda, hər qramına görə – 1,2 manat;

190.4.3.4. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 750 (yeddi yüz

əlli) olduqda, hər qramına görə – 1,5 manat;

190.4.3.5. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 958 (doqquz yüz

əlli səkkiz) olduqda, hər qramına görə – 1,8 manat;

190.4.3.6. qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 999 (doqquz yüz

doxsan doqquz) olduqda, hər qramına görə – 2,0 manat;

190.4.4. idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə

salınmış və bərkidilmiş almazın 1 karatı üçün 200 manat (aksiz

dərəcəsi) olmaqla, aşağıdakı qaydada hesablanır:

190.4.4.1. almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan aşağı

olduqda, aksiz dərəcəsi almazın faktiki miqdarına mütənasib olaraq

azaldılır;

190.4.4.2. almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan yuxarı

olduqda, aksizin məbləği aksiz dərəcəsi ilə almazın faktiki miqdarının

hasilinə aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır:

190.4.4.2.1. 1 karatdan 2 karatadək olduqda – 2,0;

190.4.4.2.2. 2 karatdan 3 karatadək olduqda – 3,0;

190.4.4.2.3. 3 karatdan 4 karatadək olduqda – 4,0;

190.4.4.2.4. 4 karatdan 5 karatadək olduqda – 5,0; 

190.4.4.2.5. 5 karatdan yuxarı olduqda – 10,0.”.

1.8. 199-cu maddə üzrə:

1.8.1. 199.4.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“199.4.3. mexaniki nəqliyyat vasitələrinin;”;

1.8.2. aşağıdakı məzmunda 199.10-cu maddə əlavə edilsin:

“199.10. Müəssisələrin balansında olan, sərnişin və yük

daşımalarında istifadə edilən su nəqliyyatı vasitələrinə görə ödənilməli

olan əmlak vergisinin məbləği 25 faiz azaldılır.”;

1.9. 209-cu maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin

ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə edən avtonəqliyyat

vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident şəxslər, habelə Azərbaycan

Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və

maye qazın istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisinin

ödəyiciləridir.”;

1.10. 210-cu maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan

Respublikasının ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı

olan xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri, habelə Azərbaycan

Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən

(topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən

avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz yol vergisinin

vergitutma obyektidir.”;

1.11. 211-ci maddə üzrə:

1.11.1. 211.1-ci maddədə “daxil olan” sözlərindən sonra “və

Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən” sözləri əlavə edilsin,

“şəxslərin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat

vasitələrinin mühərriklərinin həcmindən asılı olaraq avtonəqliyyat 

vasitələrindən vergi” sözləri “istehsal edilərək daxili istehlaka

yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

idxal olunan avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə

yol vergisi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11.2. 211.1.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“211.1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal

edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil

benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi onların hər

litrinin topdansatış qiymətinə (ƏDV və aksiz daxil olmaqla) 0,02 manat

əlavə edilməklə hesablanır. İdxal olunan avtomobil benzininə, dizel

yanacağına və maye qaza görə yol vergisi Azərbaycan Respublikasının

Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən, lakin onların hər

litrinin topdansatış bazar qiymətindən aşağı olmayan gömrük dəyərinə

(ƏDV və aksiz daxil olmaqla) 0,02 manat əlavə edilməklə hesablanır.”;

1.11.3. aşağıdakı məzmunda 211.4-cü maddə əlavə edilsin:

“211.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək

daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel

yanacağına və maye qaza görə hesablanmış yol vergisinə nəzarət

dövlət vergi orqanları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal

edilən avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol

vergisinin hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət isə gömrük

orqanları tərəfindən həyata keçirilir.”;

1.12. 212-ci maddə üzrə:

1.12.1. 212.2-ci və 212.4-cü maddələr ləğv edilsin;

1.12.2. 212.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“212.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil

benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan

şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və hesabat ayından sonrakı

ayın 20-dən gec olmayaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

müəyyən etdiyi forma üzrə yol vergisi bəyannaməsini vergi orqanına

təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.”.

Maddə 2. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 dekabr 2014-cü il.

 

 

AzərTac.az